<kbd id='fc8e03aeb4'></kbd><address id='fc8e03aeb4'><style id='fc8e03aeb4'></style></address><button id='fc8e03aeb4'></button>

     • YARIM ALTIN
      954,46
      % -0,48
     • AMERIKAN DOLARI
      5,8852
      % 0,36
     • € EURO
      6,5536
      % 0,31
     • ? POUND
      7,6705
      % 0,62
     • ? YUAN
      0,8547
      % 0,46
     • РУБ RUBLE
      0,0957
      % -0,05
     • BITCOIN
      51102,137
      % 7,75
     • BIST 100
      121.423,3400
      % 0,98
     • ?htiya? Kredisi
     • Konut Kredisi
     • Ta??t Kredisi
     • Kobi Kredisi

     Kredi tutar? 500'den büyük olmal?

     D?vizAl??Sat??Fark
     Amerikan Dolar? 5,88525,8831% 0.36
     Euro 6,55366,5514% 0.31
     ?ngiliz Sterlini 7,67057,6648% 0.62
     ?sviçre Frank? 6,08736,0825% 0.75
     Kanada Dolar? 4,50904,5063% 0.4
     ?in Yuan? 0,85470,8543% 0.46
     Alt?nAl??Sat??
     Ons 1.546,51.546,3
     Gram 291,8291,6
     ?eyrek 477,2466,6
     Yar?m 954,4930,4
     Tam 1.903,01.866,6
     Cumhu.1.961,01.947,0
     Kripto Para
     Bitcoin 51102,00
     Ethereum 963.54
     XRP 1,39
     Bitcoin Cash 1883.03
     EOS 22,15
     Litecoin 341,23

     SON EKLENEN MAKALELER
     Backlink Nedir? Nas?l yap?l?r? ?e?itleri Nelerdir?
     Backlink nedir? Bir web sitesinin yorum, tan?t?m yaz?s? yahut herhangi bir sayfas?nda ba?ka bir web sitesine yap?lan y?nlendirmelerin hepsine verilen isimdir. Bu y?nlendirmeleri bir referans ?ekilde dü?ünülebilir.Web sitelerine Trustrank ismi verilen bir puanland?rma ?ekli ile bir de?er verilmektedir. Bu k?ymet web sitesi kullan?c?lar?n?n sitede kalma süresi ve popülerli?ine g?re belirlenir. Site ?ok a??r? fazla ziyaret?i almaktad?r ve o
     Dolar kurunda son durum
     ABD-?ran gerilimi ile ?alkaland?. Sava? ihtimalinin gü?lenmesiyle dolar hafta ba??nda 6 TL'yi zorlamaya ba?lam??t?.?Ancak iki ülke aras?ndaki gerilimin azalmas? ile 0,1 TL bir dü?ü? ya?and?.
     BestChange.com: Elektronik Para De?i?im PlatformuNedir? Nas?l ?al???r?
     Elektronik para birimlerinin, ?zellikle?kripto para birimlerinin?ortaya ??kt??? tarihten bu yana son on y?l i?inde kaydetti?i?büyük ba?ar? g?z ?nüne al?nd???nda, uzun süre ya?ayaca?? art?k haber de?il?.Bununla birlikte, birka? borsa olmas?na ra?men, kullan?c?lar?n a?a??daki i?lemlerden herhangi biri i?in hala zorluklarla kar??la?maktad?r.Bir kripto paray? di?erine d?nü?türmePayPal USD veya Skrill
     MasterCard Nedir? Nerede Do?mu?tur? Nas?l Kullan?l?r?
     MasterCard??tarihini?ge?en yüzy?l?n 40'lar?ndan al?yor.?Visa sisteminde oldu?u gibi, ?irketin yarat?lmas?ndaki ba?lang?? ??noktas?, Amerika Merkez Bankas?’n?n yerle?im i?in kart ??karmas? ve teknolojinin di?er bankalara devredilmesi karar?yd?.Bu tür bir ?deme ??zümü, ?e?itli finansal kurumlar aras?nda ve s?radan insanlar aras?nda h?zla popülerlik kazanm??t?r.
     VISA Cart Nedir? Nerede Do?mu?tur? Nas?l Kullan?l?r?
      VISA , ABD'de kurulan büyük, ?ok uluslu bir ?irkettir. ?irket, dünyadaki ?deme i?lemlerini kontrol etmek i?in tasarlanm??t?r. ?al??ma yap?s?na bakacak olursak, organizasyon biri do?rudan Amerika'da, San Francisco ?ehri (Visa Inc.) bulunan iki ?irketten olu?ur. ?kincisi, Visa Europe Services Inc. Avrupa'da bulunan ?irkettir.Visa Inc. olan ?irketin "ana ofisi" Avrupa i?in ana ?irket
     Makale Yazman?n Püf Noktalar?
     Son zamanlar?n popüler ek gelir getirici mesleklerinden olan makale yazarl??? olduk?a ?ok ki?inin ilgi oda?? haline geldi. ?nsanlara kazand?rd??? para ile hayretlere dü?üren makale yazarl??? mesle?i, ?ok say?da ki?inin ek gelir sa?lamas?n?n yan? s?ra ?o?u insan?n as?l i?i olmu? durumda. Sizde makale yazarak, büt?enize katk?da bulunmak istiyor, fakat bunu yapam?yorsan?z, do?ru adrestesiniz. ?ncelikle gerek kendi i?iniz olsun, gerekse bir firmada ?al???yor olun, sabretmeyi benimsemelisiniz. Sabretmeyi beceremiyorsan?z ve kendinizin sab?rs?z bir
     e-ticaret giri?imcisi olarak y?lba??na haz?rl?kl? olun !
     Y?lba?? pek ?ok e-ticaret sitesi i?in sat??lar?n patlama yapt??? bir gündür. Mü?terilerin hem kendileri, hem de yak?nlar? i?in ?ok?a al??veri? yapt?klar? d?nemlerden biri olan y?lba?? e-ticaret siteleri i?in en yüksek ciroya ula?t??? zaman olabilmektedir. Peki siz dijital giri?imciler bu d?nem i?in haz?rm?s?n?z?Y?lba?? sezonunu en iyi bir bi?imde kar??laman?z i?in dikkat etmeniz gerekenlerMobile uyumlulu?a dikkat edinMobil ileti?imin artmas?, internet h?zlar?n?n artmas?
     Hediye Al?rken Zorlan?yor musunuz?
     Hediye almak? Hediye se?erken ?ok mu zorlan?yorsunuz? Siz de ne alaca??na karar veremeyen hatta mevzu hediye almak oldu?unda hi? bir fikir üretemeyip akl? duranlardan m?s?n?z? Hatta ne hediye alsam derken hediye almaktan vazge?enlerden misiniz? Cevab?n?z evet ise do?ru yerdesiniz zira sizlere hem hediye se?imlerinizi kabus olmaktan ??karacak, hediye alma ile ilgili ya?ad???n?z tereddüt ve endi?eleri yok edecek hediyelik ürünleri oturdu?unuz yerden en uygun fiyatlarla edinebilmeniz i?in baz? ?nerilerde bulunaca??z.
     Y?lba??nda sevdiklerinize hediye al?rken dikkat edilmesi gerekenler!
     Yeni y?la gererken sevdiklerimize hediyeler almak isteriz. Bu onlar? dü?ünüp hat?rlad???m?z? g?sterir. Ama hediye al?rken dikkat etmemiz gerekenler var. ?ncelikle hediye sadece ki?iyi hat?rlad???m?z? g?stermez, ayn? zamanda onda hat?ra kat?ra kalacak bir ürün vermi? oluruz. Ki?iye g?re hediye al?nmal?d?r. ?rne?in pembe rengi sevmeyen k?z arkada??n?za pembe kazak al?nmas? ?ok normal bir hediye olmaz. Sevgilinize bu tarz bir hediye alman?z; asl?nda ben senin sevmedi?in rengi bilmezken sana hediye al?yorum anlam? ??kar?r
     Lohusa Gecelik Modelleri
     Do?um sonras? d?nemde yeni anne olmu? han?mlar?n en ?okzorland??? ?eylerden biri k?yafet tercihidir. Günün büyük bir k?sm?n?hareketsiz veya k?s?tl? hareketler ile ge?iren kad?nlar?n ciltlerinde tahri?olma ve benzeri s?k?nt?lar ya?anabiliyor. Bu durum vücudun en ?ok hareketsizkald??? zaman olan gece vakitlerinde daha ?ok g?rülmektedir. Bu yüzden k?yafettercihi yaparken esnek, yumu?ak dokusu olan ve terlemeyi
     EDC Blockchain gelece?in dijital paras? ile Leasing
     EDC Blockchain; Kripto paralar lansmanla beraber yol haritalar?nda felsefelerini de ortaya koymaktad?rlar. ?rne?inRipple’ ?n as?l amac? kripto para madencili?inde yüksek elektrik masraflar?n?n olmad??? bir platform olu?turmakt?r. Bunun i?in de ekip 100 milyar ripple altcoininin tamam?n? sisteme dahil olmadan ?nce yaratm??t?r.EDC Blockchain ise geli?imi i?in "topluluk" felsefesini takip etmeyi tercih ediyor. Ger?ek ki?ilerin sahip oldu?u sanal
     Yeni bir yat?r?m f?rsat?, bugün ne kaybetti?inizin fark?ndam?s?n?z?
     Sevgili okurlar?m, sizlere her zaman oldu?u gibi, i?anlat?m? yapmadan ?nce daha iyi anlayabilmeniz i?in anlatmam gerekenler var.Paran?n icat edildi?inden bu yana insano?lu her zaman dahagüvenli paray? aram??t?r. Bankalar gibi kurumlar ortaya ??k?nca bu kavram, hemgüvenli hem daha h?zl?ya geni?lemi?tir. Bankac?l?k sisteminde bir ülkeden ba?kabir ülkeye paralar bir haftada falan gidiyor. 1972 y?l?na
     SCAM nedir ve ne zaman kullan?l?r? (SCAM hakk?nda basit kelimelerle)
     SCAM s?zcü?ü nas?l ?evrilir?Hemen tan?m? ile ba?lay?n.?ALDATMACA (SCAM) - ?ngilizce doland?r?c?l?k, aldatmaca?.?“Skammed”, bir?nedenle yat?r?mc?lara kar?? yükümlülüklerini yerine?getirmeyen ki?idir.?SCAM konsepti esas olarak hiper projelerden do?ar. (?ok karl? yat?r?m programlar?).?Hype mü?terilere ?deme yapmay? b?rakt???nda, “SCAM”oldu?u s?ylenir.Doland?r?c?l?k nedenleri a?a??daki olabilir:
     Hediyelik ?rün E-Ticaret sitesi kuracaklara ?neriler
     E-ticaret alan?n?n en ilgin? sahalar?ndan bir tanesi de hediyelik ürünler e-ticaret sitesidir. Enteresan olmas?n?n ?zelli?i ki?iye ?zel hediyelik ürünlerin yan? s?ra bir?ok sekt?rdeki ürün grubu da hediyelik ürün gruplar? aras?na dahil edilebilir olmas?d?r. ?ocu?u dünyaya gelmi? birisine bebek nevresim tak?m?n?, annenize bir nevresim setini, parfümü, e?inize ?ay tak?m?, sevgilinize bir tak? ürünü kom?unuza bir ?ay tak?m?n ürünlerini arma?an olarak almak, g?ndermek pek ala mümkün. B?yle olunca da arma?an ürün gruplar?
     Domain (Alan ad?) se?iminde 10 ?nemli kriter
     Alan ad? se?imi olduk?a ?nemli bir konudur. Alanlar?nda popüler, ba?ar?l? olmu? eticaret sitelerini inceledi?imizde domain se?iminde ?ok ba?ar?l? olduklar? g?rülmektedir. Domain sitemizin g?rünen yüzüdür, d??ar?ya a??lan kap?s?d?r, giydi?i k?yafetidir bu nedenle domain se?iminde ?ok dikkatli olunmal?d?r. ?yi bir alan ad?n?n projemizin ba?ar?ya ula?mas?na do?rudan katk? sa?layaca?? unutulmamal?, en ba?tan ciddi olarak ele al?n?p de?erlendirilmelidir.Alan ad? se?iminde nelere dikkat etmemiz gerekti?ini maddeler halinde ele alarak devam etmek istiyorum.1-
     E-Ticaret Modelleri (Türleri) Nelerdir?
     E-Ticaret Modelleri Nelerdir?Bu yaz?m?zda dünyada ve ülkemizde yayg?n olarak kullan?lan e-ticaret modellerini ele alaca??z.Günümüz internet sekt?rünün en büyük yat?r?m alan? olan e-ticaret dünyas?n?n ?nde gelen siteleri incelendi?inde kulland?klar? altyap?lar?n farkl?l??? hepinizin dikkatini ?ekmi?tir. Mü?teriden-mü?teriye, Firmadan-firmaya
     Av Malzemeleri Satan Online Al??veri? Siteleri
     Bu haftaki e-ticaret siteleri yaz?m?zda Av Malzemesi Satan Online Al??veri? Siteleri’ne yer verdik. Yenilerini eklemek isteyenler bize ula?abilirler.www.avfoni.comAv tutkunlar?n?n al??veri? al??kanl?klar?na farkl? bir boyut getiren Avfoni, dünyaca ünlü markalara ait teknoloji ürünlerini
     ?i?ek?i Dükkan? (E-ticaret Sitesi) A?mak
     E?er bir online ?i?ek?i a?mak istiyorsan?z bu yaz? size fayda sa?layacakt?r. E-ticaret her y?nüyle büyümeye a??k bir sekt?rdür. Bu sekt?rün alt elemanlar?ndan birisi ?i?ek?ilik sekt?rüdür. ?i?ek?ilik büyük pazar pay? olan devaml? geli?en bir e-ticaret giri?imdir. ?i?ek?ilik normal ?artlarda riskli bir ticaret modelidir. Belirli bir yerde dükk?n?n?z?n olmas? oradaki mü?teri potansiyelini k?s?tl? tutar. Hem k?s?tl? bir mü?teri kitlesi hem de dükkan giderleri s?z konusu olunca karl? bir yat?r?m
     Dropshipping yapmak i?in gerekenler!
     Bu makaleyi okuyorsan?z, muhtemelen kendinize ait bir dropshipping ma?azas? kurmak istemektesiniz.?Kolay y?nlerini g?rmü? olmal?s?n?z ki, bu i?i yapmak i?in neye ihtiyac?n?z olaca??n? anlamak istemektesiniz..Bir dropshipping perakende sat?? ?irketi tamamen internet üzerinden ger?ekle?ti?inden, ?ok fazla para harcaman?z gerekmeyecek, ancak iyi planlaman?z ve ileriyi dü?ünmeniz gerekecektir.Ba?ar?l? bir
     Shopify kullanarak Amazon’da Nas?l ?rün Sat?l?r?
     Shopifiy entegrasyonu, ürünlerinizi dünyan?n en büyük pazaryerinde listelemek ve bir sonraki seviyedeki marka g?rünürlü?ünü elde etmenizi her zamankinden daha kolay hale getirmektedir.Online ma?azan?z ürünlerinizi sergilerken?ve mü?teri deneyimi üzerinde en fazla kontrolü sunarken, Shopify ile satt???n?z y?ntemleri geni?letmek daha da fazlas?n? yapman?za olanak sa?lar.?Do?ru i?letmeler i?in, Amazon'da sat?? yapmak, ?irketinize henüz a?ina olmayan yeni
     Ki?isel büt?e olu?turma rehberi
     Büt?eleme i?in: Gelen para ve giden paran?n net bir resmini ??kar?nPek ?ok insan kendi imkanlar?n?n üstünde ya??yor ve fark?nda bile de?il.?Finansal sa?l???n?z? iyile?tirmek istedi?inizde, en s?k duydu?unuz tavsiyelerden biri büt?e olu?turmakt?r.?Büt?eleme, paran?z? nas?l harcad???n?z? daha iyi anlaman?za yard?mc? olur ve paran?z? y?netmenin, bor?lar? ?demenin ve gelecekteki finansal hedefler i?in tasarruf yapman?n yollar?n? g?sterir.?Büt?eleme
     Mükemmel bir emekli maa?? i?in nas?l tasarruf yapmal??
     Bir emeklilik plan? i?inde tasarruf ve yat?r?m yapman?n en iyi yolu nedir? Emekliler, emeklilik fonlar?na otomatik olarak destek sa?layan c?mert vergi indirimlerinden yararlan?r, ancak hayat?n sonraki d?nemlerinde gelirinizi ger?ekten en üst düzeye ??karmak i?in, katk?lar?n?zdan mümkün olan en iyi getiriyi alman?z gerekir. D?rt y?l ?nceki emeklilik ?zgürlü?ü reformlar? bu tart??maya ba?ka bir boyut kat?yor. Bu günlerde, tasarruf sahiplerinin ?o?unlu?u, en az?ndan ba?lang??ta do?rudan
     E-Ticaret Altyap? Paketi Al?rken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
     Bu yaz?mda e-ticaret sekt?rüne yeni giri? yapacaklar i?in, e-ticaret altyap? paketi se?imi konusunu ele almak istiyorum.E-Ticaret yapmaya karar verdiyseniz, ihtiya?lar?n?z? kar??layacak sizin ve hedef kitlenizin beklentilerine cevap verecek bir e-ticaret altyap?s?na ihtiyac?n?z var demektir. E-ticareti mü?teriden mü?teriye sat?? sistemi ile yapan, mevcut c2c sistemleri üzerinden de yapabilirsiniz. Ancak bu siteleri kullanmak yerine kendi siteniz üzerinden sat?? yapmay? istiyorsunuz.Projenizi hayata
     Binance Borsas?nda Stop Loss Emri Vermek
     Stop loss?emrinin?Binance?de verilmesi olduk?a kolayd?r. Di?er karma??k borsalar?n aksine bu emri verebilmek i?in altcoin sitesi olarak kullanan olduk?a ki?i bulunmaktad?r. ?rne?in bir kripto para al?m? üzerinden stop loss i?lemini anlatacak olursak; Binance sitesine giri? yaparak ana ekran?n sol taraf?nda güncel sat?? fiyatlar?n? ve olan biten hareket dalgalanmalar?n? takip edebilirsiniz
     Daha Fazla ??erik Yükle
     • E-T?CARET
     • G?R???MC?L?K
     • K???SEL GEL???M
     • KR?PTO PARA
     • ?NTERNETTEN PARA KAZANMA
     D?vizAl??Sat??Fark
     Amerikan Dolar? 5,88525,8831% 0.36
     Euro 6,55366,5514% 0.31
     ?ngiliz Sterlini 7,67057,6648% 0.62
     ?sviçre Frank? 6,08736,0825% 0.75
     Kanada Dolar? 4,50904,5063% 0.4
     ?in Yuan? 0,85470,8543% 0.46
     Alt?nAl??Sat??
     Ons 1.546,51.546,3
     Gram 291,8291,6
     ?eyrek 477,2466,6
     Yar?m 954,4930,4
     Tam 1.903,01.866,6
     Cumhu.1.961,01.947,0
     Kripto Para
     Bitcoin 51102,00
     Ethereum 963.54
     XRP 1,39
     Bitcoin Cash 1883.03
     EOS 22,15
     Litecoin 341,23